RK-20UV

         

 • Tỷ lệ phản gương (Reflectance)                                        : 6%
 • Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại (IR Rejected)                            : 93%
 • Tỷ lệ ngăn tia cực tím (UV Rejected)                                 : 100%
 • Độ dày (Nominal Thickness)                                               : 2 mi
 • Tỷ lệ truyền sáng (Visible Light Rejected)                         : 16%

 

 

RK-70UV

 

 • Tỷ lệ phản gương (Reflectance)                                         : 6%
 • Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại (IR Rejected)                            : 83%
 • Tỷ lệ ngăn tia cực tím (UV Rejected)                                 : 100%
 • Độ dày (Nominal Thickness)                                               : 2 mi
 • Tỷ lệ truyền sáng (Visible Light Rejected)                         : 66%

RK-30UV

 

 • Tỷ lệ phản gương (Reflectance)                                         : 6%
 • Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại (IR Rejected)                            : 92%
 • Tỷ lệ ngăn tia cực tím (UV Rejected)                                 : 100%
 • Độ dày (Nominal Thickness)                                               : 2 mi
 • Tỷ lệ truyền sáng (Visible Light Rejected)                         : 33%

 

RK-6095

 

 • Tỷ lệ phản gương (Reflectance)                                         : 6%
 • Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại (IR Rejected)                            : 97%
 • Tỷ lệ ngăn tia cực tím (UV Rejected)                                 : 99%
 • Độ dày (Nominal Thickness)                                               : 2 mi
 • Tỷ lệ truyền sáng (Visible Light Rejected)                         : 62%

RK-2095

 

 • Tỷ lệ phản gương                        : 8%
  (Reflectance)
 • Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại             : 98%
  (IR Rejected)
 • Tỷ lệ ngăn tia cực tím                  : 99%
  (UV Rejected)
 • Độ dày                                          : 2 mi
  (Nominal Thickness)
 • Tỷ lệ truyền sáng                           : 19%
  (Visible Light Rejected)

 

RK-SP60 

 

 • Tỷ lệ phản gương                              : 8%
  (Reflectance)
 • Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại                : 83%
  (IR Rejected)
 • Tỷ lệ ngăn tia cực tím                      : 100%
  (UV Rejected)
 • Độ dày                                                : 2 mi
  (Nominal Thickness)
 • Tỷ lệ truyền sáng                             : 63%
  (Visible Light Rejected)

 

RK-SP15

 

 • Tỷ lệ phản gương                                : 8%
  (Reflectance)
 • Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại                  : 90%
  (IR Rejected)
 • Tỷ lệ ngăn tia cực tím                         : 100%
  (UV Rejected)
 • Độ dày                                                  : 2 mi
  (Nominal Thickness)
 • Tỷ lệ truyền sáng                               : 15%
  (Visible Light Rejected)