VL70                        

 • Tỷ lệ phản gương             : 8%
  (Reflectance)
 • Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại : 28%
  (IR Rejected)
 • Tỷ lệ ngăn tia cực tím       : 99%
  (UV Rejected)
 • Độ dày                              : 2 mi
  (Nominal Thickness)
 • Tỷ lệ truyền sáng              : 69%
  (Visible Light Rejected)

VL30

 • Tỷ lệ phản gương             : 10%
  (Reflectance)
 • Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại : 42%
  (IR Rejected)
 • Tỷ lệ ngăn tia cực tím       : 95%
  (UV Rejected)
 • Độ dày                              : 2 mi
  (Nominal Thickness)
 • Tỷ lệ truyền sáng              : 33%
  (Visible Light Rejected)

VL20

 • Tỷ lệ phản gương             : 10%
  (Reflectance)
 • Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại : 56%
  (IR Rejected)
 • Tỷ lệ ngăn tia cực tím       : 68%
  (UV Rejected)
 • Độ dày                              : 2 mi
  (Nominal Thickness)
 • Tỷ lệ truyền sáng              : 18%
  (Visible Light Rejected)

VL 05

 • Tỷ lệ phản gương             : 10%
  (Reflectance)
 • Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại : 77%
  (IR Rejected)
 • Tỷ lệ ngăn tia cực tím       : 99%
  (UV Rejected)
 • Độ dày                              : 2 mi
  (Nominal Thickness)
 • Tỷ lệ truyền sáng              : 6 %
  (Visible Light Rejected)

SILVER BLUE

 • Tỷ lệ phản gương              : 25%
  (Reflectance)
 • Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại  : 80%
  (IR Rejected)
 • Tỷ lệ ngăn tia cực tím        : 98%
  (UV Rejected)
 • Độ dày                               : 2 mi
  (Nominal Thickness)
 • Tỷ lệ truyền sáng               : 18%
  (Visible Light Rejected)

SILVER 30

 • Tỷ lệ phản gương              : 28%
  (Reflectance)
 • Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại  : 87%
  (IR Rejected)
 • Tỷ lệ ngăn tia cực tím        : 98%
  (UV Rejected)
 • Độ dày                               : 2.5 mi
  (Nominal Thickness)
 • Tỷ lệ truyền sáng               : 30%
  (Visible Light Rejected)

NK18

 • Tỷ lệ phản gương              : 8%
  (Reflectance)
 • Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại  : 55%
  (IR Rejected)
 • Tỷ lệ ngăn tia cực tím        : 98%
  (UV Rejected)
 • Độ dày                               : 1.5 mi
  (Nominal Thickness)
 • Tỷ lệ truyền sáng               : 20%
  (Visible Light Rejected)